DARMOWA DOSTAWA NA ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 300 ZŁ.
 

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ

PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ

AIP ul.Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa NIP: 524-249-51-43 REGON: 015690013

+48 796 967 967shop@ink4u.pl (www.ink4u.pl)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest INK4U tattoo clothing Ul. Kościuszki 4a, 84-230 Rumia NIP: 524-249-51-43 REGON: 015690013

+48 796 967 967shop@ink4u.pl(dalej ink4u.pl).

 

2) We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z ink4u.pl na dedykowaną skrzynkę sklep@ink4u.pl

lub korespondencyjnie na adres: INK4U tattoo clothing Ul. Kościuszki 4a, 84-230 Rumia NIP: 524-249-51-43 +48 796 967 967

 

3) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ink4u.pl

a)

w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Ink4u.pl oraz jej należytego wykonywania lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzających do jej zawarcia (art. 6

ust. 1 lit. b RODO),

b)

wykonania ciążących na Ink4u.pl obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)

wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d)

prawnie uzasadniony interes Ink4u.pl, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu

bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) Ink4u.pl jest uprawnione do przekazywania Twoich danych osobowych:

a)

podwykonawcom Ink4u.pl w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania

umowy zawartej przez Ciebie z Ink4u.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Ink4u.pl, a podwykonawcami,

b)

podmiotom współpracującym z Ink4u.pl przy obsłudze spraw podatkowo-księgowych lub prawnych w niezbędnym zakresie,

c)

na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych i instytucji.

5) Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, jeżeli będzie to konieczne do realizacji usługi, również w sytuacji kiedy

realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Ink4u.pl mających siedziby poza obszarem EOG.

6) Ink4u.pl będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy o świadczenie usług, a następnie tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego

interesu Ink4u.pl

7) Przysługuje Ci prawo do:

a)

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)

wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie

usług oferowanych przez Ink4u.pl oraz rejestracji konta Klienta.

9) Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.